Registracijos sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. www.ipsnord.no (toliau Portalas, Tinklalapis, Platforma) yra specializuota, laivybos ir vėjo energetikos sektoriuose Lietuvoje, Skandinavijoje bei kitose Europos šalyse.

1.2. iPS NORD internetinė platforma skirta:
– Kvalifikuotiems atsinaujinančios energetikos specialistams iš Lietuvos, Latvijos ir kitų Europs šalių, kurie ieško galimybės gauti geras darbo vietas Skandinavijoje.
– Įmonėms iš Skandinavijos šalių, kurios ieško kvalifikuotų specialistų atsinaujinančios energetikos sektoriuje.

1.3. Portalo teikiamos paslaugos:
– Darbo pasiūlymai (portale užsiregistravę asmenys turi galimybę nemokamai stebėti reguliariai portale talpinamus darbo pasiūlymus Skandinavijos ar kitose Europos šalyse).
– Užklausos dėl darbuotojų teikimas (portale užsiregistravusios įmonės iš Skandinavijos ar Europos turės galimybę teikti užklausą dėl reikiamos kvalifikacijos darbuotojų gavimo)

1.4. Pilnai naudotis visomis portalo teikiamomis paslaugomis galima tik užsiregistravus ir susikūrus vartotojo profilį. Registruodamiesi bei susikurdami vartotojo profilį Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad esate susipažinęs/usi su visomis vidinėmis portalo taisyklėmis bei įsipareigojęs/usi jų laikytis.

1.5. Ši Vartotojo sutartis yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis.

1.6. iPS NORD pasilieka sau teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Vartotojo sutartį ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją laikydamasi Bendrosiose sąlygose nustatytų taisyklių.


2. Sąvokos

Bendrosiose nuostatuose bei kituose Taisyklių dokumentuose ir jų prieduose naudojamos Sąvokos, kai yra rašomos didžiąją raidė išskyrus asmeninius įvardžius), turi tam tikrą specifinę reikšmę susijusią su Portalo teikiamomis paslaugomis bei kita vykdoma veikla. Portalas/Tinklalapis/ Platforma – specializuota atsinaujinančios energetikos darbuotojų ir darbdavių platforma( www.ipsnord.no).

Portalo/Tinklalapio/Platformos paslaugos – tai portalo savininko teikiamos paslaugos portale (Darbo pasiūlymų lenta, informacijos apie darbo pasiūlymus teikimas, užklausos dėl specialistų teikimas)

Vartotojas – fizinis/juridinis asmuo užsiregistravęs portale bei tapęs pilnateisiu jo nariu.

Lankytojas – neužsiregistravęs portale asmuo.

Vartotojo paskyra –sukurtas asmeninis profilis portale/užsakovo, įmonės iš Skandinavijos, ar Europos sukurtas profilis portale.

Vėjo energetikos Technikas – elektros, mechanikos, inžinerijos specialistas susijęs su Vėjo Jėgainių statyba ar aptarnavimu.

Užklausa – užsakovo teikiama elektroninė darbuotojų paieškos forma.

Sankcijos – Portalo taikomos nuobaudos Taisyklių pažeidimo atveju.

Taisyklės – tai apibrėžtos taisyklės, dokumentai, nuostatos, įsipareigojimai, reikalavimai ir instrukcijos, pateiktos Tinklapyje arba į kurias nukreipiama iš Tinklapio.

Privatumo politika – taisykles bei reikalavimai, kurios nustato su Tinklapio ir Tinklapio paslaugų naudojimu susijusios informacijos (įskaitant informaciją apie Vartotojus) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką.

Konfidenciali informacija – tai viešai neprieinama informacija, kurią vienas Vartotojas bet kokia forma (raštu, elektroninėmis priemonėmis ar kitaip) pateikė kitam Vartotojui.

3. Vartotojo paskyra

3.1. Norint tapti Vartotoju ir gauti prieigą prie iPS Nord portalo paslaugų ir kitų paslaugų, prieinamų Portale, Jūs (vadovaudamiesi Portalo naudojimo tvarkos, Privatumo politikos nuostatomis bei kitomis instrukcijomis, prieinamomis Portale) privalote užsiregistruoti ir susikurti Paskyrą.

3.2. Jūs negalite užregistruoti daugiau nei vieną Paskyrą be Tinklalapio raštiško sutikimo.

3.3. Privalote atsakingai saugoti savo prisijungimo duomenis, laikyti juos konfidencialius ir nesudaryti sąlygų trečiųjų asmenų piktnaudžiavimui prisijungimo duomenimis.

3.4. Vartotojas privalo pranešti iPS NORD administracijai apie bet kokį neleistiną prisijungimo duomenų ar Paskyros naudojimą apie kurį jam tapo žinoma arba įtarimą, kad prisijungimo duomenys galėjo tapti žinomi tretiesiems asmenims.

3.5. Negalite paskyros perduoti trečiajam asmeniui be Tinklalapio raštiško sutikimo. Negalite suteikti teisę tretiesiems asmenims prisijungti prie Paskyros naudojant jūsų prisijungimo duomenis, išskyrus atvejus, kai veikiate juridinio asmens vardu ir tokią teisę naudotis paskyros duomenimis juridinis asmuo suteikia savo darbuotojams.

3.6. Esate visiškai atsakingas už savo Paskyroje pateiktą informaciją bei jos tikslumą.

4. Naudojimasis platforma ir vartotojų teisės

4.1. iPS NORD internetinės platformos vartotojas turi teisę naudotis visomis portalo teikiamomis paslaugomis bei skelbiama informacija.

4.2. iPS NORD internetinės platformos vartotojas yra atsakingas už turinį, kurį siunčia, skelbia, rodo savo vartotojo paskyroje arba kitose informacijos talpinimo vietose Portale. Patvirtindamas šią sutartį Vartotojas sutinka, kad iPS NORD jokiais atvejais nebus atsakingas už minėtą vartotojo informacinį turinį Portale.

4.3. Patvirtinate, kad Jums priklauso visos teisės, susijusios su Jūsų skelbiamu Vartotojo turiniu.

4.4. Patvirtinate ir užtikrinate, kad Vartotojo turinio naudojimas pagal šios Sutarties ir Taisyklių reikalavimus ir bet koks teisių į tokį Vartotojo turinį perdavimas Tinklalapiui nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų.

4.5. Sutinkate, kad naudodamiesi Tinklapiu galite būti veikiami kitų asmenų Vartotojo turinio, kuris gali būti netikslus, įžeidžiantis, nepadorus, smerktinas, netinkamas ar neteisėtas. Už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl bet kurio Vartotojo turinio, kuris buvo paskelbtas, siunčiamas, įkeltas, įrašytas, perduotas, rodomas ar bet kaip kitaip pateiktas ar prieinamas naudojantis Portalu, naudojimo ar poveikio yra išimtinai atsakingas Vartotojas, pateikęs tokį turinį ar juo piktnaudžiavęs. Portalas jokiais atvejais nėra atsakingas dėl nuostolių ar žalos, atsiradusių dėl tokio Vartotojo turinio.

4.6. iPS NORD administracija turi teisę bet kuriuo metu blokuoti prieigą prie individualaus Vartotojo turinio arba ištrinti tokį turinį, kuris neatitinka šiuose taisyklėse numatytų reikalavimų.

4.7. iPS NORD pasilieka teisę visiškai arba iš dalies, laikinai arba visam laikui, apriboti prieigą dėl priežiūros darbų, nenumatytų įvykių ar aplinkybių, kurių Portalas negali kontroliuoti.

5. Dėl vartotojų elgesio

5.1. Bet koks nepagarbus, priešiškas elgesys kitų portalo lankytojų, klientų, administracijos atžvilgiu laikomas griežtu vidaus taisyklių pažeidimu. Nusižengęs fizinis/juridinis asmuo gali būti šalinamas iš portalo.

5.2. Tyčinis klaidinančios, realybės neatitinkančios informacijos pateikimas registruojantis laikomas grubiu vidaus taisyklių pažeidimų. Nusižengęs fizinis/juridinis asmuo gali būti šalinamas iš portalo.

5.3. Informacijos nesusijusios su Jūsų teikiamomis paslaugomis talpinimas portale gali būti traktuojamas kaip grubus vidaus taisyklių pažeidimas. Nusižengęs fizinis/juridinis asmuo gali būti šalinamas iš portalo.

5.4. Informacijos nesusijusios su darbuotojų ar darbo paieška portale talpinimas laikomas grubiu vidaus taisyklių pažeidimu. Nusižengęs fizinis/juridinis asmuo gali būti šalinamas iš portalo.

5.5. Darbo pasiūlymų neatitinkančių realybės skelbimas laikomas grubiu vidaus taisyklių pažeidimu. Nusižengęs fizinis/juridinis asmuo gali būti šalinamas iš portalo.

5.6. Portale griežtai draudžiama manipuliuoti kitais lankytojais, jų teikiama informacija ar paslaugomis, nusikalstamai veiklai vykdyti.

6. Vartotojų santykis su iPS NORD

6.1. Ši Sutartis, bet kokia registracija Tinklapyje ar vėlesnis Tinklapio naudojimas nebus laikomi bendradarbiavimu ar susitarimu tarp Vartotojo ir iPS NORD, partnerystės ar jungtinės veiklos pagrindu, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip.

7. Saugumas

7.1. iPS NORD administracija visuomet gina klientų privatumą, todėl šioje skiltyje aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo principus.

7.2. Administruodami interneto svetainę bei nesąžiningų vartotojų atsekamumui didinti, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

7.3. iPS NORD svetainėje pateikiamose profilio formose Jūsų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pvz., nurodyti vardą, telefono numerį, el. pašto adresą) bei demografinius duomenis (pvz., amžių ar lytį). Šie asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, jei mums būtinai reikėtų su Jumis susisiekti. Demografiniai duomenys taip pat gali būti naudojami pritaikant svetainę konkretaus lankytojo poreikiams, pateikiant specialiai pagal jo interesus atrinktą turinį.

7.4. iPS NORD svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad iPS NORD administracija nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei iš iPS NORD svetainės paspaudę nuorodą pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.


8. Ginčai

8.1. Bet koks, Jūsų, kaip Vartotojo (Užsakovo ar Specialisto), šioje sutartyje numatytų sąlygų ir įsipareigojimų nevykdymas gali užtraukti ne tik šioje sutartyje numatytas sankcijas bet ir teisinę atsakomybe, pagal Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungoje galiojančius teisinius aktus.
Pastaba. Jeigu taikytinos imperatyvios teisės aktų nuostatos numato kitaip, kai kurie arba visi šiame skyriuje numatyti atsakomybės ribojimai ar išimtys gali būti netaikomi.

9. Šios sutarties, vartotojo paskyros naudojimas, sustabdymas, nutraukimas

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Vartotojo paskyros sukūrimo momento (registracijos) ir galioja iki tol, kol Jūs ar iPS NORD nutraukia Sutartį pagal šio skyriaus sąlygas ir taisykles.

9.2. Jūs turite teisę bet kuriuo metu panaikinti Vartotojo paskyrą ar nutraukti Sutartį nenurodydamas jokios priežasties. Toks Paskyros panaikinimas ar Sutarties nutraukimas neatleidžia Jūsų nuo įpareigojimų, atsiradusių iki Paskyros panaikinimo ar Sutarties nutraukimo, vykdymo. Jei Sutartis yra tinkamai nutraukiama, Paskyra yra automatiškai panaikinama ir ištrinama, o iPS NORD:
– toliau teikia Tinklalapio paslaugas, kurios yra būtinos siekiant užbaigti visus pradėtus ir neužbaigtus susitarimus tarp jūsų ir iPS NORD arba/ir tarp jūsų ir kitų Vartotojų;
– jums išlieka pareiga sumokėti visus Mokesčius ir kitas nesumokėtas sumas iPS NORD už bet kokias Platformoje gautas paslaugas, atsiradusius iki Sutarties nutraukimo ar Paskyros panaikinimo dienos.

9.3. Tinklalapis turi teisę bet kuriuo metu įspėti, laikinai sustabdyti, apriboti, neapibrėžtam laikui sustabdyti arba panaikinti Jūsų prieigą prie Paskyros arba atsisakyti suteikti visas ar bet kurias Tinklapio paslaugas, atsisakyti užregistruoti Jus Tinklapyje arba nutraukti šią Sutartį ir imtis reikiamų techninių ir teisinių priemonių, jei:
– Jūs pažeisite bet kurias šios Sutarties ar Taisyklių nuostatas;
– iPS NORD įtaria arba sužino, kad Jūs pateikėte neteisingą informaciją; arba jei Jūsų veikla Tinklapyje gali sukelti teisinę atsakomybę iPS NORD internetinei platformai ir (arba) jūsų veiksmai prieštarauja iPS NORD ar trečiojo asmens interesams arba Lietuvos Respublikos įstatymų teisinėms normoms;
– neįsiregistravote arba kaip kitaip neprisijungėte ir (arba) nesinaudojote savo Paskyra per paskutinius 3 (tris) arba daugiau mėnesių.
Pastaba. Patvirtindami šią sutartį (registruodamiesi) Jūs sutinkate, kad iPS NORD turi teisę vienašališkai nuspręsti dėl viso šio punkto ar bet kurios jo dalies taikymo. Įsipareigojate priimti bet kokį su tuo susijusį iPS NORD sprendimą kaip teisėtą ir teisingą. Tuo atveju, jei jūsų Paskyra yra panaikinta arba ši Sutartis yra nutraukta dėl bet kokios priežasties, nurodytos ankstesniuose punktuose, Jūs nebeturėsite prieigos prie duomenų, pranešimų, bylų ar kitos informacijos, kurią buvote patalpinęs Tinklapyje. Jūsų informacija gali būti ištrinta. Jūs sutinkate, kad Tinklalapis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius nuostolius, kuriuos Jūs galite patirti, jeigu Tinklalapis imsis kurių nors iš šiame Sutarties skyriuje
nurodytų veiksmų.

10. Pranešimai

10.1. Portalo administracija su Vartotojais bendraus elektroniniu paštu, arba kitais, Jūsų pasirinktais bei Taisyklėse numatytais komunikacijos būdais ir kanalais, (vidiniais pranešimai puslapyje, kontaktiniais skambučiais).

10.2. Laiško išsiuntimas Jūsų nurodytų elektroninio pašto adresu, telefono skambutis ar SMS žinutė nurodytų kontaktiniu numeriu, vidinės žinutės išsiuntimas į Jūsų Vartotojo paskyrą Portale, fiksuojamas, kaip sėkmingas informacijos pateikimas Vartotojui.

10.3. Vartotojai privalo atnaujinti fizinio/juridinio asmens kontaktinius duomenis jiems pasikeitus (elektroninio pašto adresą, telefono numerį), taip pat reguliariai tikrinti gaunamus pranešimus Portale.

10.4. Visi Portalui adresuoti ir teisinę galią turintys pranešimai, susiję su šiomis Taisyklėmis, turi būti rašytinės formos ir pristatyti mums asmeniškai arba naudojantis tokiomis pristatymo priemonėmis, kurios leidžia pateikti įrodymą apie gavimą.

11. Kitos nuostatos

11.1. Atnaujinant portalą vartotojams bus pranešama apie naujas funkcijas ir kitus pakeitimus, kurie tiesiogiai susiję su vartotojų naršymo portale patogumu, funkcionalumu ar saugumu.

11.2. Portalo administracija pasilieka teisę keisti ir/ar papildyti vartotojo sutarties taisykles be vartotojų įspėjimo.